Jedna z teorii głosi, że większość z nas w swojej pracy najbardziej lubi wypłaty i urlop. Choć stwierdzenie to można potraktować z przymrużeniem oka, na pewno są to ważne elementy zawodowego życia. Dziś przyjrzymy się bliżej kwestii urlopu, sprawdzimy na ile dni wolnego możemy liczyć i jakie jego rodzaje przewiduje kodeks pracy.

Do najpopularniejszych należy oczywiście urlop wypoczynkowy. Przysługuje on pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę a jego długość uzależniona jest od stażu. Jeżeli wynosi on mniej niż 10 lat mamy prawo do 20 dni urlopu, jeżeli więcej niż 10 możemy liczyć na 26 dni wolnych od pracy. Co ważne, jedna część urlopu nie może być krótsza niż 14 dni. Pozostałe możemy wykorzystać wedle własnego uznania. Należy pamiętać, że do stażu wlicza się także okres nauki np. studia lub szkoła średnia. Czas ten jednak nie sumuje się, a pod uwagę brany jest dłuży okres edukacji.  Pracownikom zatrudnionym na pół etatu przysługuje odpowiednio 10 i 13 dni wolnych od pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy możemy wykorzystać w kolejnym roku kalendarzowym, jednak nie później niż do końca września.

Urlop okolicznościowy, związany jest z ważnymi wydarzeniami w życiu pracownika np. ślub, narodziny dziecka czy pogrzeb. W zależności od tego czy okoliczność dotyczy samego zatrudnionego czy członka rodziny, a także od stopnia pokrewieństwa, pracownikowi przysługuje 1 lub 2 dni urlopu.

Pozostając w temacie narodzin nie sposób nie wspomnieć o płatnym urlopie macierzyńskim. Jego długość uzależniona jest od liczby urodzonych dzieci. W przypadku jednego potomka kobiecie przysługuje 20 tygodni urlopu, jeśli jest ich więcej okres ten wydłuża się od 31 do 37 tygodni. Jeżeli matka nie chce w pełni wykorzystać urlopu macierzyńskiego, może z niego zrezygnować na rzecz urlopu ojcowskiego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 tygodni.

Po tym okresie rodzice nabywają prawo do urlopu rodzicielskiego, który podobnie jak w przypadku macierzyńskiego uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci i może trwać od 32 do 34 tygodni.

Osobom posiadającym małe dzieci przysługuje także urlop wychowawczy. Przyznawany jest osobom, które w danej firmie przepracowały minimum pół roku. Może on trwać nawet do 3 lat, jednak wyłącznie do czasu ukończenia przez dziecko 6 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres ten jest wydłużany do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Rodzice wychowujący dziecko, które nie przekroczyło 14. roku życia mogą również liczyć na 2 dni urlopu opiekuńczego. Jest on w pełni płatny i nie wpływa długość urlopu wypoczynkowego.

Osobom które podnoszą swoje kwalifikacje za pozwoleniem lub na wniosek pracodawcy przysługuje urlop szkoleniowy. Pracownik, który przygotowuje się do egzaminu może liczyć na 6 dni wolnych od pracy, natomiast w przypadku osoby piszącej pracę dyplomową jest to okres 21 dni.

Na wniosek pracownika, pracodawca może mu udzielić urlopu bezpłatnego. Jego długość nie jest regulowana przez kodeks pracy, jednakże po upływie trzech miesięcy obie strony mogą wnioskować o jego zniesienie. Nie wlicza się on w okres zatrudnienia i proporcjonalnie zmniejsza okres urlopu płatnego.

Urlop na żądanie, ile dni?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na etat przysługuje urlop na żądanie. Od pozostałych urlopów odróżnia go fakt, iż nie wymaga złożenia wniosku i może być zgłoszony nawet w dniu, w którym chcemy z niego skorzystać. W każdym roku przysługują nam 4 dni wolne od pracy. Czy skorzystamy z nich wszystkich na raz czy pojedynczo zależy tylko od nas. Urlop na żądanie jest wliczany do urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany, nie przechodzi na kolejny rok.

Urlop na żądanie jest pewnego rodzaju przywilejem pracownika. Za nieuzasadnioną odmowę jego przyznania pracodawca może zostać ukarany grzywną wynoszącą nawet 30 tysięcy złotych.

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi, w przypadku rozwiązania lub zakończenia stosunku pracy. Pracownik nie może zrzec się ekwiwalentu, tak samo jak pracodawca nie może odmówić jego wypłacenia. Wyjątek stanowią sytuacje, w których np. osoba zatrudniona dopuściła się zniszczenia mienia. W zamian za pokrycie kosztów lub uniknięcia dyscyplinarnego zwolnienia strony ustalają, że pieniądze za zaległy urlop nie zostaną wypłacone.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Jego wysokość zależy od wymiaru etatu na jaki jesteśmy zatrudnieni oraz tego, czy otrzymujemy jedynie podstawę wynagrodzenia czy również dodatki na przykład w postaci premii.

Przyjrzyjmy się bliżej najprostszemu przykładowi, kiedy pracownik zatrudniony na cały etat otrzymuje stałą pensję w wysokości 3000zł. Pozostało mu 10 dni niewykorzystanego urlopu.

W 2018 roku mamy 251 dni roboczych. Dzieląc je na 12 miesięcy otrzymujemy współczynnik ekwiwalentu wynoszący 20,92.

Najpierw wysokość wynagrodzenia dzielimy przez współczynnik ekwiwalentu otrzymując kwotę 143,40 zł. Następnie dzielimy ją przez 8 (dzienna liczba godzin urlopu) i otrzymując 17,9 zł. Na końcu kwotę tę mnożymy przez całkowitą liczbę godzin niewykorzystanego urlopu (8×10=80).  17,9 x80 = 1432 zł – jest to właśnie wysokość ekwiwalentu pieniężnego, jaką powinien otrzymać pracownik.

Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Chociaż urlop jest prawem każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, istnieją wyjątki, kiedy pracodawca może odrzucić wniosek.

W przypadku urlopu wypoczynkowego pracodawca może odmówić przyznania go w wybranym przez pracownika terminie lub nawet przerwać rozpoczęty wypoczynek, jeśli wystąpiły nieprzewidziane okoliczności np. awaria lub niezapowiedziana kontrola. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku urlopu na żądanie. Pracodawca nie może natomiast odmówić urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego.

Czas wolny od pracy, choć tak wyczekiwany przez każdego pracownika, najczęściej wiąże się z pewnymi kosztami. Wszak urlop wypoczynkowy to wydatki związane z wyjazdem, okolicznościowy z prezentami. Jak sprawić, aby obawy związane z brakiem gotówki nie zepsuły nam tych dni? Z pomocą przychodzi —> POLOżyczka<— Złożenie wniosku o pożyczkę jest nawet prostsze niż napisanie wniosku o urlop.