Kwestia dziedziczenia po śmierci małżonka to ważne i złożone zagadnienie. W przypadku emerytury, istnieją jasno określone okoliczności, w których żona może pozyskać środki z tego świadczenia dla siebie. Warto poznać związane z tym zasady.

Emerytura to jedno z najpowszechniejszych świadczeń pieniężnych. Jest ono wypłacane każdego miesiąca po zakończeniu kariery zawodowej, jeżeli osiągnięty zostanie wymagany dla danej profesji wiek emerytalny, a także przepracowany zostanie odpowiednio długi czas.

Do emerytury ma prawo każdy, kto podczas aktywności zawodowej odprowadzał składki od uzyskiwanego wynagrodzenia na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym dysponuje ZUS. W przypadku umowy o pracę, kolejne składki emerytalne automatycznie odprowadza pracodawca każdego miesiąca.

Kiedy można przejść na emeryturę?

Wysokość emerytury jest ściśle uzależniona od wielu czynników. Spośród nich, należy wymienić przede wszystkim długość stażu pracy, wysokość uzyskiwanych zarobków, a co za tym idzie – płeć. Statystycznie, kobiety zarabiają w Polsce od mężczyzn mniej, dlatego niestety – w uśrednieniu – mogą one otrzymać stosunkowo niższe emerytury.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie odpowiednio 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet. Oznacza to, że po osiągnięciu 65 roku życia, oboje z małżonków mogą stać się emerytami, pobierając odrębne świadczenia przez kolejne lata.

Zasady związane z systemem emerytalnym reguluje ustawa o emeryturach i rentach.

Czy żona może odziedziczyć emeryturę po mężu?

Co jednak dzieje się ze świadczeniem emerytalnym w sytuacji, w której umiera jeden z małżonków? Skupimy się na przypadku, kiedy to umiera mąż, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie „czy żona może odziedziczyć emeryturę po mężu?”.

Dlaczego akurat omawiamy taką kombinację? Wspomniane dysproporcje w średnich zarobkach i co za tym idzie – średnich wysokościach emerytur – powodują, że po śmierci męża, żona może za pomocą przejęcia świadczenia emerytalnego zyskać dodatkowy zastrzyk gotówki. Potencjalnie, wyższy od jej świadczenia.

Czy w praktyce jest to możliwe? Jak najbardziej. Emerytura zmarłego męża po jego śmierci może być dalej wypłacana pod postacią tzw. renty rodzinnej. Opierając się na zapisach wspomnianej ustawy o emeryturach i rentach, prawo do takiego świadczenia ma w określonych sytuacjach m.in. właśnie żona zmarłego – mówi Stanisław Duda, ekspert portalu www.czerwona-skarbonka.pl.

Nim przedstawimy wspomniane „określone sytuacje”, w których omawiane świadczenie przysługuje żonie zmarłego, najpierw pora wyjaśnić jednak czym jest sama renta rodzinna.

Jakie inne świadczenia mogą być wypłacane jako renta rodzinna?

Renta rodzinna, jako dodatkowe świadczenie wypłacane niezależnie od przysługującej żonie emerytury, może czerpać środki nie tylko z emerytury męża, ale i zamiast tego także innych świadczeń. Zalicza się do tego emeryturę pomostową, świadczenie przedemerytalne, a także zasiłek przedemerytalny.

To jeszcze nie wszystko. Świadczenie emerytalne może objąć swoim zakresem także rentę wypłacaną z tytułu niezdolności do pracy (zarówno częściowej lub całkowitej), jeżeli prawo do takiego świadczenia zmarły mąż miał w momencie śmierci.

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać rentę rodzinną?

Niestety, prawo do uzyskania świadczenia pod postacią renty rodzinnej, nie przysługuje żonie zmarłego męża w każdym wypadku. Niezbędne jest spełnienie określonych wymagań, które skutecznie zawężają grono osób potencjalnie kwalifikujących się na przyznanie renty rodzinnej.

-Po pierwsze, żona zmarłego musi w momencie jego śmierci być osobą o stwierdzonej niezdolności do pracy i ukończyć co najmniej wymagany 50. rok życia.

-W przypadku wychowywania dziecka przez owdowiałą żonę, także i ono musi spełniać określone warunki co do świadczenia. Musi ono mieć nie więcej niż 16 lat lub nie więcej niż 18 lat, jeżeli kontynuuje naukę.

-Małżonkowie nie mogli też w chwili śmierci mieć podpisanej intercyzy. W przeciwnej sytuacji, prawo do renty rodzinnej ma tylko ta żona, która uzyskiwała sądownie zarządzone alimenty na dzieci.

Warto tutaj dodać, że żona spełniająca wyżej wymienione warunki, może ubiegać się o rentę rodzinną nawet do 5 lat od śmierci męża. .

Co zrobić, jeśli nie spełnia się warunków do uzyskania renty rodzinnej?

Niestety, oddając się lekturze wyżej wspomnianych informacji na temat zasad przydzielania renty rodzinnej, może się okazać, że żona zmarłego ich nie spełnia. Czy w takiej sytuacji ma ona zamkniętą drogę do świadczenia? W żadnym wypadku.

Owdowiała małżonka ma prawo złożyć pisemny wniosek o przyznanie jej tzw. tymczasowej renty rodzinnej, zwanej też okresową. Szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają osoby, które spełniają podstawowy warunek. Wymagane jest nieuzyskiwanie jakiegokolwiek dochodu.

Okresowa renta rodzinna może być wypłacana nie dłużej niż przez rok po śmierci męża. Drugim zastrzeżeniem jest czas, do którego podejmie się szkolenia zawodowego, jednak w artykule omawiamy przypadek emerytek, dlatego ten parametr nie jest istotny.

Ile wynosi renta rodzinna i od czego zależy jej wysokość?

Omawiając zagadnienie renty rodzinnej, warto na koniec przedstawić jeszcze informacje na temat wysokości tego świadczenia. Nie ma rzecz jasna ona stałego wymiaru, ponieważ jest to uzależnione od tego, jaką wysokość miało świadczenie zmarłego za jego życia.

Szczególnie trudno mówić o przykładowych kwotach w przypadku emerytur, których wysokość – jak wiadomo – jest bardzo zróżnicowana i niejednorodna. Istnieją jednak prawnie określone wartości procentowe, które obliczane są na podstawie świadczenia, skutkując jego ostateczną wysokością po dokonaniu kalkulacji.

-Jeżeli renta rodzinna wypłacana jest tylko jednej osobie (jak w omawianym dziś przypadku – owdowiałej żonie), to jej wysokość obliczana jest na podstawie 85% kwoty emerytury męża.

– Jeśli renta będzie trafiać do dwóch lub trzech osób, to stosuje się obliczenie 90 lub 95% wartości świadczenia zmarłego. Uzyskana po tej kalkulacji ostateczna kwota renty może zostać podzielona między członkami rodziny po równo lub według innych, ustalonych przez nich proporcji.

Aplikuj o pożyczkę online, złóż wniosek online o chwilówkę w POLOżyczka